zs1zos.pl

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystając ze strony zs1zos.pl wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.


News - Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
Aktualności EGZAMIN GIMNAZJALNY Galeria zdjęć Rada Rodziców Kontakt Księga Gości Brzeg ENGLISH | |  
Nawigacja
BIP
  Biuletyn Informacji Publicznej

SZKOŁA
  Opis szkoły
  Pedagog, psycholog, logopeda
  Sport
  Gimnastyka korekcyjna
  Świetlica

REKRUTACJA
  Obwód Szkoły Podstawowej
  Rekrutacja Szkoła Podstawowa
  Obwód Gimnazjum
  Rekrutacja Gimnazjum
  Rekrutacja Oddziały Sportowe

DOKUMENTY SZKOŁY
  Program wychowawczy
  Program profilaktyczny
  Wewnątrzszkolny system oceniania
  Diagnoza stylu uczenia się

NAUCZYCIELE
  Dyrekcja
  Wykaz nauczycieli
  Szkolny zestaw programów nauczania
  Podręczniki Szkoła Podstawowa
  Podręczniki Gimnazjum

UCZNIOWIE
  Konkursy
  Matecznik Polonisty
  Liga zadaniowa
  Projekty edukacyjne
  Prymusi

BIBLIOTEKA
  Aktualności
  Regulaminy

SAMORZĄD UCZNIOWSKI
  Co robimy
  Skład SU
  Gospodarz Szkoły
  SU - artykuły
  SU - galeria

WOJEWÓDZKI OŚRODEK SZKOLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY – ODDZIAŁ BRZEG
  Regulamin
  Cele szkolenia
  Program Szkolenia
  Warunki Socjalno - bytowe
  Wykaz kadry trenerskiej

PIŁKA NOŻNA
  Cele i program akademii
  Harmonogram zajęć
  Wydarzenia
  Treningi
  ROCZNIK 1998
  ROCZNIK 1997

GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY
  GIMNAZJALNY OŚRODEK SZKOLENIA SPORTOWEGO MŁODZIEŻY

ODDZIAŁY SPORTOWE
  ODDZIAŁY SPORTOWE

Reklama

eXtreme-fusion

[Rozmiar: 418 bajtów]Witamy

Gimnazjalny Ośrodek Szkolenia Sportowego Młodzieży

 

 

Witamy na stronach Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu. Przygotowaliśmy te strony tak, aby każdy mógł szybko i skutecznie znaleźć to, czego potrzebuje.
Życzymy miłego oglądania i mamy nadzieję, że czas spędzony przy przeglądaniu naszej witryny nie będzie czasem straconym.
 

 

AKTUALNOŚCI

[Rozmiar: 418 bajtów]WYPRAWKA SZKOLNA 2015
WYPRAWKA SZKOLNA 2015

W 2015r. zgodnie z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w klasie III szkoły podstawowej.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych z wyjątkiem klas I, II i IV.

Pomoc przyznaje się na wniosek rodzica (opiekunów prawnych, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) lub nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą rodzica. Wniosek składa się do dyrektora szkoły do której będzie uczęszczał uczeń.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych będzie przysługiwać:
• uczniom pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł (netto);
• uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne (np. ciężka choroba, sieroctwo, bezdomność, wielodzietność, przemoc, alkoholizm, narkomania w rodzinie, zdarzenia losowe);
• uczniom niepełnosprawnym bez względu na dochód.

W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. wprowadzono jednolite kryterium dochodowe z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Rodziny nie spełniające kryterium dochodowego a wykazujące uzasadnienie indywidualnej sytuacji życiowej także mogą skorzystać z dofinansowania.

Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Do składanego wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach – oświadczenie o wysokości dochodów. Jeśli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku można przedłożyć zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń. W przypadku uczniów z rodzin, które przekraczają kryterium dochodowe zamiast zaświadczenia o dochodach składają uzasadnienie do otrzymania pomocy. W przypadku uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych wystarczy orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamiast zaświadczenia wysokości dochodów.

Refundacja kosztów na zakup podręczników w przypadku uczniów klas III wynosi 225,00 zł. Rodzic przedstawia do rozliczenia wydatków na zakup podręczników fakturę VAT lub rachunek, paragon czy oświadczenie o zakupie.

WNIOSKI O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW ZNAJDUJĄ SIĘ U PEDAGOGA SZKOLNEGO
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW DO 07.09.2015r.
rambit || || 0 ˇ 0
[Rozmiar: 418 bajtów]Stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Stypendium szkolne- świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
Zapraszamy mieszkańców Brzegu do składania wniosków o stypendium szkolne
o charakterze socjalnym dla uczniów w nowym roku szkolnym 2015/2016
w terminie od 2 września do 15 września 2015 r. w Urzędzie Miasta Brzegu ul. Robotnicza 12.
Zasady ubiegania się o stypendium szkolne


Uprawnieni:

1. uczniowie szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchacze publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
2. wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży upośledzonym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
3. uczniowie szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
4. słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

1. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 456 zł netto/ os. w rodzinie (art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Jednocześnie informuję, iż z związku z wejściem w życie dnia 1 października 2015 r. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.07.2015r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia od 1 października 2015 roku będzie wynosić 514 zł netto/os. w rodzinie.
2. Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
3. Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeg.

Stypendium nie przysługuje:

1. dziecku realizującemu obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
2. uczniowi, który nie mieszka na terenie Gminy Brzeg,
3. uczniowi:
a. który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza 2120zł w danym roku szkolnym,
b. który został umieszczony w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w rodzinie zastępczej (Art. 7 ust. 2 i 3 ustawy z dn. 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych z późniejszymi zmianami).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły
4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

Wzory wniosków oraz inne niezbędne dokumenty można pobrać w Biurze Oświaty pok.309 Urzędu Miasta w Brzegu lub ze strony internetowej:www.bip.brzeg.pl

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z wymaganymi dokumentami przyjmuje Biuro Podawcze Urzędu Miasta w Brzegu od 2 września do 15 września danego roku szkolnego


Stypendium szkolne może być przydzielane w formie:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą np. nauka języka obcego,
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, a w szczególności kosztów zakwaterowania w internacie, transportu do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej
3. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników szkolnych, przyborów szkolnych, w tym tornistrów, zeszytów, bloków i innych materiałów piśmiennych, zakupu strojów sportowych koniecznych do udziału w szkolnych i dodatkowych zajęciach sportowych,
4. świadczenia pieniężnego w przypadkach określonych w art. 90d ust.5 ustaw o systemie oświaty.

Stypendium może być realizowane w jednej lub kilku formach jednocześnie.
Sposób udzielania stypendium szkolnego:

1. stypendium szkolne udzielone w formie, o której mowa w punkt 11 podpunkt 1) i 2) realizowane jest przelewem na rachunek bankowy podmiotu prowadzącego zajęcia edukacyjne bądź podmiotu świadczącego usługi przewozu lub zakwaterowania na podstawie oryginałów faktur lub rachunków
2. stypendium szkolne w formach, o których mowa w punkcie 11 podpunkt 3) realizowane jest za pośrednictwem szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzeg.
3. stypendium szkolne w formie świadczenia pieniężnego wypłaca się w kasie Urzędu Miasta w Brzegu lub przelewem na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy rodziców ucznia niepełnoletniego lub na bankowy rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy pełnoletniego ucznia.

ZASIŁEK SZKOLNY

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć na biurze podawczym Urzędu Miasta w Brzegu w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Warunkiem otrzymania zasiłku szkolnego jest zamieszkanie na terenie Gminy Brzeg.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Podstawa prawna:
1. Rozdział 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.);
2. Uchwała Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg;
3. Uchwała Nr XII/86/07 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 22 czerwca 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/263/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Brzeg;
rambit || || 0 ˇ 0
[Rozmiar: 418 bajtów]Informacja dla rodziców uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum

Informacja dla rodziców uczniów klas I, II, IV szkoły podstawowej oraz klas I gimnazjum.Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw uczniowie klas pierwszych, drugich i czwartych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjum wyposażeni zostaną bezpłatnie w podręczniki oraz materiały ćwiczeniowe.

rambit || || 0 ˇ 80
[Rozmiar: 418 bajtów]OBCHODY ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA
5 maja 2015 roku w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu odbył się apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wzięli w nim udział uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem pana Marcina Kozika oraz pani Olimpii Kruczak-Kuli.
Na początku uroczystości wszyscy uczniowie wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Aktorzy powitali widownię i rozpoczęli przedstawienie od recytacji wiersza pt. „Ojczyzna”. Uroczystość poprowadzili Natalia Matkowska oraz Norbert Madura, chór szkolny wystąpił w składzie: Aleksandra Szyszka, Gabriela Kolaszyńska, Martyna Łukasiewicz, Magdalena Obacz oraz Natalia Nowicka, a na scenie podziwiać mogliśmy Maję Ceremugę, Przemysława Barcewicza, Justynę Bukiedę, Agnieszkę Onisk, Aleksandrę Łuczak, Zuzannę Wróbel, Oliwię Wachowską, Ewę Zając i Aleksandrę Puszczewicz. Za oprawę artystyczną odpowiedzialna była pani Marzena Onisk.
Twórcy apelu przypomnieli młodym widzom, jak ważne są we współczesnym świecie wartości patriotyczne, stąd też nie zabrakło takich elementów jak przestawienie historii Konstytucji oraz odczytanie wyników pracy Sejmu Czteroletniego. Wiersze i pieśni dodały akademii uroczystego charakteru.
Uroczystość niosąca przesłanie wzbudziła wiele refleksji. Uczniowie oglądali ją z wielkim zaciekawieniem, a artyści zostali wynagrodzeni gromkimi brawami.
Oktawia Lechowicz
Warsztaty dziennikarskie, opiekun D. Wyrzykowska


3-maja

rambit || || 0 ˇ 102
[Rozmiar: 418 bajtów]Konkurs o zdrowym odżywianiu
W dobie współczesnej cywilizacji coraz częściej nie przykładamy wagi do tego, co, kiedy i jak spożywamy. Ten problem dotyczy także najmłodszych członków społeczeństwa – dzieci. Od najwcześniejszych lat utrwalają się u nich niedobre nawyki jedzenia w pośpiechu, nieregularnie i niestety – również niezdrowo. Łatwiej pewne przyzwyczajenia formułować od podstaw niż zmieniać już utrwalone. Aby kształtować prawidłowe nawyki żywieniowe 20.04.2015r. w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu w ramach realizacji programu „ Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej’’ odbył się konkurs o zdrowym odżywianiu pod hasłem „ Wiem co jem’’. Konkurs adresowany był do uczniów z klas I-III . Celem konkursu było promowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. Przed przystąpieniem do konkursu pielęgniarka szkolna przestrzegła przed niezdrowymi przekąskami i konsekwencjami nieodpowiedniej diety w przyszłości. Dzieci dowiedziały się dlaczego śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu dnia i jak należy się odżywiać. W trakcie konkursu uczniowie klas pierwszych wykonywali prace plastyczne, uczniowie klas drugich i trzecich rozwiązywali test na temat zdrowego odżywiania. Po konkursie dzieci rozwiązywały zagadki i uczyły się wiersza pt. „ Hymn warzywno-owocowo-sokowy’’. W dniu 27.04.2015r. odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Wśród klas pierwszych lauretami zostali: Julia Marcinów, Szymon Gałązka, Dominika Rybarczyk, w klasach drugich zostali nagrodzeni: Weronika Sobocińska, Monika Kwarciak i Malwina Kramek, w klasach trzecich: Mateusz Kita, Jan Jędryka, i Weronika Soppa. Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Grażyna Sochacka
Elżbieta Lemieszewska


Od ZS1ZOS

Od ZS1ZOS

Od ZS1ZOS

rambit || || 0 ˇ 114
[Rozmiar: 418 bajtów]Kolejne zwyciestwo
Po ubiegłotygodniowym sukcesie w ogólnopolskim turnieju Coca Cola Cup dziewczęta Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu udanie walczyły w zawodach powiatowych rozgrywek szkolnych. Niestety z powodu nie stawienia się na zawody pozostałych szkół w turnieju w Grodkowie rozegrano tylko jeden mecz ale zwycięski. Dał on awans do półfinału wojewódzkiego ,który odbędzie się w Krapkowicach. "
Zespół Szkół nr 1 z O. S. - PG 2 Grodków 8 - 0
Skład ZS nr1 z OS;
Ola Zajączkowska, Karolina Pastuszczak, Ola Noworolska, Patrycja Pielka, Julia Kędra, Oliwia Szklarz, Kamila Bobra, Ania Parkoła,
Gabriela Zachariasz, Weronika Kielian.
Trener - Jacek Krzciuk
rambit || || 0 ˇ 81
[Rozmiar: 418 bajtów]Mamy finał wojewódzki
Dziewczęta gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu walczyły w półfinale wojewódzkim ogólnopolskiego turnieju Coca Cola Cup 2015. Zawody te rozegrano na boisku orlik w Popielowie gdzie gospodarzem było PG Siołkowice ( Mistrz województwa w halowej piłce nożnej dziewcząt gimnazjum.) Nasze dziewczęta nie przestraszyły się renomowanych i faworyzowanych przeciwniczek i wygrały te zawody awansując do finału wojewódzkiego, grona 8 najlepszych drużyn
województwa w tych rozgrywkach.
wyniki naszej drużyny:
Zespół Szkół nr 1 z O.S. - Zespół Szkół z O.I. Opole 8 - 1
Zespół Szkół nr 1 z O.S. - PG Siołkowice 2 - 1
Zespół Szkół nr 1 z O.S. - PG Zagwiździe/Murów 5 - 0
Skład Zespołu Szkół:
Ola Zajączkowska , Karolina Pastuszczak , Ola Noworolska , Patrycja Pielka , Julia Kędra , Oliwia Szklarz , Kamila Bobra , Ania Parkoła , Kamila Stachera , Nikola Stachera.
Trener - Jacek Krzciuk
rambit || || 0 ˇ 100
[Rozmiar: 418 bajtów]W KRAINIE CZARÓW
17 kwietnia 2015 roku w stołówce Zespołu Szkół nr1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu miała miejsce niezwykła uroczystość pasowania uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na czytelników.
Poprzedzona została ona spektaklem pt. ,,Alicja w Krainie Czarów", przygotowanym przez uczniów ze szkolnego kółka teatralnego pod kierunkiem pani Joanny Żołyńskiej-Janczyk. W rolę Alicji wcieliła się Aleksandra Łuczek, Królowej Kier - Agnieszka Onisk, Kota - Zuzanna Wróbel, Królika - Ewa Zając, Gąsienicy i Kucharza - Weronika Florków, Białej Królowej - Gabrysia Wcisło, a Ogrodnika - Wioletta Rusnarczyk. Główne męskie role zagrali: Tomasz Kopczyński odtwarzający postać Zwariowanego Kapelusznika oraz Łukasz Madera i Dawid Dobrowolski, którzy wystąpili jako bracia i straż królewska. Nad całością przedstawienia czuwali operatorzy dźwięku w osobach Grzegorza Godzika i Szymona Kwiatkowskiego.
Przedstawienie podziwiali uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej wraz z wychowawczyniami - paniami J.Miarecką, D.Bochenek, M.Basą, J.Śliszewicz i M.Kunicką. Występ miał na celu pobudzić wyobraźnię przyszłych czytelników i zachęcić dzieci do częstszego sięgania po książki, które wzbogacają ich słownictwo i język. Zwieńczeniem uroczystości było pasowanie na czytelnika, którego dokonano przy pomocy magicznego ołówka symbolizującego narzędzie do pisania książek. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy z pierwszaków otrzymał wykonaną przez uczniów klas III gimnazjum pod kierunkiem pani Marzeny Onisk zakładkę do książki oraz słodki upominek. Miejmy nadzieję, że nasi pierwszoklasiści będą teraz częściej zaglądać do biblioteki w poszukiwaniu ciekawych postaci i magicznych przygód.

Justyna Kopytko
Warsztaty dziennikarskie, opiekun D. Wyrzykowska


Pasowanie 2015

rambit || || 0 ˇ 116
[Rozmiar: 418 bajtów]HISTORIA ZAMKNIĘTA W KAMIENIACH
16 kwietnia 2015 go roku uczniowie klasy drugiej C Publicznego Gimnazjum numer 2 w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi pod opieką nauczycielek - pań I. Stępniak i A. Kruczkowskiej mieli okazję uczestniczyć w niezwykłej lekcji muzealnej zatytułowanej „Skały i skamieniałości dokumentami dziejów Ziemi”. Zajęcia odbyły się z Muzeum Geologicznym we Wrocławiu i trwały dwie godziny. Uczniowie mogli podziwiać różnorakie okazy skał i skamielin. Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy dotyczących różnych okazów skał. Mogliśmy pogłębić wiedzę na temat skał metamorficznych, osadowych i wylewnych. Najbardziej przypadły nam do gustu ogromne kamienie szlachetne o niezwykłych barwach. Jednymi z najciekawszych okazów w muzeum były skamieniałości skorupy prehistorycznego kuzyna ślimaka, zwanego amonitem oraz odciśnięta w skale łapa dinozaura. Po wysłuchaniu pani prowadzącej ten jakże ciekawy wykład mieliśmy czas na obejrzenie wszystkich eksponatów muzealnych, których było naprawdę dużo. Podziwialiśmy m.in. skamieniałe jaja dinozaurów, zatopione w żywicy ważki oraz kości pradawnych stworzeń. Na pewno każdemu uczniowi przypadła do gustu ta niecodzienna forma nauki. O wiele łatwiej zapamiętuje się informacje, jeśli towarzyszy im kontakt z oryginalnymi reliktami przeszłości. I dla uczniów, i dla nauczycieli był to czas miło spędzony. Jedyne, o co pozostało nam prosić, to o więcej takich lekcji.

Julia Litra i Dominika Capar
Warsztaty dziennikarskie, opiekun D. Wyrzykowska


Od ZS1ZOS


rambit || || 0 ˇ 110
[Rozmiar: 418 bajtów]ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTOWYMI - PUBLICZNE GINMAZJUM NR 2 BRZEG WICEMISTRZEM WOJEWÓDZTWA W PIŁCE NOŻNEJ CHŁOPCÓW
W Oleśnie odbył się Wojewódzki Finał w Piłce Nożnej Chłopców Szkół Gimnazjalnych. Cztery najlepsze zespoły rywalizowały o miano Mistrza Województwa : ZS nr 1 z OS Brzeg PG 2 , PG Radłów, PG Głuchołazy i PG Leśnica. Już pierwszy mecz turnieju okazał się meczem o złoty medal w którym ZS nr 1 z OS Brzeg PG 2 zmierzyło się z PG Głuchołazy. Spotkanie od początku przebiegało pod dyktando brzeżan, którzy stworzyli kilka dogodnych sytuacji do strzelenia bramki . Niestety w bramce Głuchołaz świetnie w tym dniu bronił bramkarz, którego w żaden sposób chłopcom z Brzegu nie udało się pokonać. Natomiast zespół Głuchołaz szczęśliwie dla siebie zdobył dość kuriozalną bramkę i do końca meczu skutecznie bronił korzystnego dla siebie wyniku . Ostatecznie ZS nr 1 z OS Brzeg (PG 2) przegrał mecz 0 – 1 z PG 1 Głuchołazy i pomimo, iż pewnie pokonał kolejnych rywali w zawodach zdobył drugie miejsce - SREBRNY MEDAL i tytuł wicemistrza województwa opolskiego.
Skład drużyny ZS nr 1 z OS (PG nr 2) Gazda Adam, Oleszko Paweł, Zadrożny Łukasz, Dykus Łukasz, Gawroński Dawid, Mendak Piotr, Dychus Mateusz, Bober Wojciech, Kuboń Adrian, Krej Jakub, Piszczek Krystian. Trenerzy : Zbigniew Marzec, Miłosz Terlecki
Wyniki:
ZS nr 1 z OS Brzeg (PG 2)- PG 1 Głuchołazy 0 - 1
PG Leśnica – PG Radłów 0 - 4
PG 1 Głuchołazy - PG Leśnica 0 - 1
PG Radłów - ZS nr 1 z OS Brzeg (PG 2) 2 - 3
PG 1 Głuchołazy- PG Radłów 2 - 0
ZS nr 1 z OS Brzeg (PG 2) - PG Leśnica 5 - 0

Od ZS1ZOS

Od ZS1ZOS


rambit || || 0 ˇ 100
[Rozmiar: 418 bajtów]AWANS DZIEWCZĄT Z ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 Z ODDZIAŁAMI SPORTROWYMI – PSP NR 6 DO PÓŁFINAŁU WOJEWÓDZKIEGO W MINI PIŁCE NOŻNEJ
W dniu 18.04.2015 roku na boisku piłkarskim Orlik przy Zespole Szkół nr 1 z O.S w Brzegu, odbyły się Mistrzostwa Powiatu w mini piłce nożnej dziewcząt szkół podstawowych. Do zawodów przystąpiły dziewczęta z „Szóstki” ZS nr 1 z O.S. jako gospodynie turnieju oraz drużyny z PSP 3 Brzeg, PSP Skorogoszcz, PSP Kolnica i ZSP Czepielowice
Po dokonaniu losowania zespoły rozpoczęły rywalizację w wyniku której najlepsze okazały się dziewczęta z ZS nr 1 z O.S. (PSP 6), wygrywając wszystkie swoje mecze, nie tracąc przy tym żadnej bramki. Oprócz uczennic z ZS nr 1 z O.S (PSP 6) Brzeg awans do zawodów półfinałowych wywalczyły również dziewczęta ze Skorogoszczy - gratulujemy !
Wyniki rozgrywek:
PSP Kolnica – ZSP Czepielowice 1:2
ZS nr 1 z O.S Brzeg – PSP Skorogoszcz 4:0
PSP Kolnica - PSP 3 Brzeg 2:1
ZSP Czepielowice – ZS nr 1 z O.S Brzeg 0:4
PSP Skorogoszcz – PSP 3 Brzeg 4:1
PSP Kolnica – ZS nr 1 z O.S Brzeg 0:4
ZSP Czepielowice – PSP Skorogoszcz 0:1
ZS nr 1 z O.S Brzeg – PSP 3 Brzeg 7:0
PSP Kolnica – PSP Skorogoszcz 2:1
ZSP Czepielowice – PSP 3 Brzeg 1:0


Klasyfikacja końcowa zawodów:
1. ZS nr 1 z O.S (PSP 6) Brzeg – awans do Półfinału Mistrzostw Województwa
2. PSP Skorogoszcz – awans do Półfinału Mistrzostw Województwa
3. PSP Kolnica
4. ZSP Czepielowice
5. PSP 3 Brzeg
Skład zwycięskiej drużyny z Brzegu: Klaudia Homa, Maria Kłoda, Anna Stefaniszyn, Emilia Grzywaczewska, Julia Bukieda, Aleksandra Dziedzic, Sandra Surdyka, Martyna Łukasiewicz – trener: Dariusz Żak
rambit || || 0 ˇ 95
Strona 1 z 25 1 2 3 4 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?
   Aktualności :: EGZAMIN GIMNAZJALNY :: Galeria zdjęć :: Rada Rodziców :: Kontakt :: Księga Gości :: Brzeg :: ENGLISH
Copyright © Adam Oleszko - 2011
engine: PHP-Fusion v6.01 || angeltheme by: angelside - okna, imprezy